Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης ?
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Δελτίο
παραδοση στο σπιτι
παραδοση στο σπιτι
TOP προϊόντα
Συνεργάτες
Μετρητής επισκέψεων
0
2
2
6
3
5
3

Условия за пазаруване

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ "ALEXANDER YOTIN - YOTIN" LTD

 

  1. Γενικοί

Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της "ALEXANDER YOTIN - YOTIN" LTD, ΦΠΑ No BG 020787285, εφεξής YOTIN, βασίζονται αποκλειστικά σε αυτούς τους Γενικούς Εμπορικούς Όρους Πώλησης και Παράδοσης. Οι πελάτες μας συμφωνούν ότι, σε περίπτωση διαφορων, μεταξύ των δικών τους όρων πώλησης και των Γενικών- Εμπορικών Όρων Πώλησης και Παράδοσης της YOTIN,ισχυουν αυτοι της YOTIN. Οι αποκλίσεις από τους όρους που καθορίζονται στο παρόν, γινονται δεκτες μόνο αν επιβεβαιωθούν επισήμως και μονον γραπτως από την YOTIN. Οι παρόντες Γενικοί - Εμπορικοί Όροι Πώλησης και Παράδοσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε προσφοράς ή σύμβασης της YOTIN. Κάθε έγγραφο με όρους που αντιφάσκουν με τους παρόντες Γενικούς- Εμπορικούς Όρους Πώλησης και Παράδοσης δεν ισχύει και θεωρείται άκυρο, εκτός αν σε σύμβαση, που η YOTIN είναι συμβαλλόμενος, ρητά αποσύρονται μερικοι από αυτούς τους Γενικούς Εμπορικούς Όρους. Ο αγοραστής υποχρεούται να γνωστοποιήσει τους παρόντες Γενικούς- Εμπορικούς Όρους Πώλησης και Παράδοσης στους τελικούς του χρήστες.

   2. Προσφορές και έγγραφα Οι προσφορές που εκδίδονται από την YOTIN δεν είναι δεσμευτικές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και να αναπτύσσει τεχνικώς τα προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, το βάρος, οι διαστάσεις και οι τεχνικες προδιαγραφες , που αναφέρονται στα προϊόντα μας, είναι μη δεσμευτικά. Όλα τα τεχνικά έγγραφα παραμένουν πνευματική ιδιοκτησία της YOTIN. Οποιαδήποτε χρήση των εγγράφων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφρασεων, αντιγραφων και διανομων, απαγορεύεται χωρίς τη ρητή και γραπτή συγκατάθεση της YOTIN. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των υποχρεώσεων, ο πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Η αναφορά στα ονόματα μας ως διαφήμιση, στα λογότυπα μας και στα σήματα επιτρέπονται μόνο με την γραπτή συγκατάθεση προηγουμένως. Μία σύμβαση παράδοσης θεωρείται συναφθείσα μετά την επικύρωση της παραγγελίας από την YOTIN, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλες τις βασικές και ειδικές συμφωνίες μεταξύ των μερών.

   3. Τιμές Όλες οι τιμές, εκτός αν συμφωνηθεί κάτι άλλο εγγράφως, είναι καθαρές με παραδοση στο εργοστασιο, στην πόλη Kyustendil, χωρίς συσκευασία και χωρίς εκπτώσεις. Πρόσθετες εργασίες που είναι εκτός της συγκεκριμένης παραγγελίας θα χρεωθούν. Όλες οι τιμές πρέπει να θεωρούνται ως ενδεικτικές μέχρι να καταγραφούν σε τιμολόγιο. Σε περίπτωση αύξησης της αξίας, με βάση τις μεταβολές των τιμών των υλών στην παγκόσμια αγορά, των τιμών των πρώτων υλών, των τιμών της εργασίας ή του κόστους απόκτησης ή άλλων παραμετρων, που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, η YOTIN έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές σε ανάλογο ποσοστο, εκτός από την περίπτωση όταν το χρονικό διάστημα είναι λιγότερο από 2 μήνες μεταξύ της αρχικής ανακοίνωσης της τιμής και της τιμολόγησης της. Σε περίπτωση τέτοιων αυξήσεων των τιμών ο αγοραστής δεν θα έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παραγγελία.

   4. Όροι παράδοσης και προθεσμίες

 4.1. Η προθεσμία παράδοσης είναι πάντα μη δεσμευτική. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής της σύμβασης παράδοσης, η YOTIN έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την προθεσμία παράδοσης. Η YOTIN δεν θα είναι υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις που προκαλούνται από υπαιτιότητα τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής παραιτείται από το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία καθώς και από το δικαίωμα να έχει απαιτήσεις αποζημίωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκ μέρους του αγοραστή, ο τελευταίος αναλαμβάνει όλα τα επιπλέον έξοδα που προκύπτουν από την καθυστέρηση. Η προθεσμία παράδοσης τηρειται, αν εντός του χρόνου παράδοσης, τα εμπορεύματα έχουν εγκαταλείψει το εργοστάσιο ή ο πελάτης ενημερώθηκε σχετικά με την ετοιμότητα παράδοσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης, από υπαιτιότητα ή ύστερα από αίτηση του αγοραστή, ο τελευταίος πρέπει να αναλάβει όλα τα έξοδα που προέκυψαν από αυτή την καθυστέρηση για κάθε μήνα που άρχισε μετά την ειδοποίηση της ετοιμότητας παράδοσης. Η YOTIN έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τμηματικές παραδόσεις. Τα εμπορεύματα μπορούν να ασφαλίζονται από YOTIN έναντι βλαβών, ζημιάς ή σπασίματος κατά την μεταφορά ύστερα από γραπτή αίτηση του πελάτη και για λογαριασμό του.

 4.2. Η YOTIN δεν υποχρεούται να προβεί σε περαιτέρω παραδόσεις και συμβατικές ενέργειες μέχρι ότου ο αγοραστής δεν έχει εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

   5. Πληρωμές Εάν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, όλες οι πληρωμές καταβάλλονται ολοκλήρως, χωρίς τέλη και χωρίς παρακρατήσεις, πριν από την ημερομηνία παράδοσης. Τα έξοδα παραλαβής και οι εκπτωσεις των πληρωμών επιβαρύνουν τον αγοραστή. Ο Αγοραστής πρέπει να κάνει πλήρη καταβολή του τιμήματος αγοράς. Αφαίρεση των ποσών σχετικά με απαιτήσεις ή παρακράτηση της πληρωμής από τον Αγοραστή για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή και γραπτή συμφωνία μεταξύ των μερών.

   6. Καθυστερημένες πληρωμές και έξοδα είσπραξης τους Ο αγοραστής πρέπει να πληρώσει υπερημερία ύψους 0,1% (μηδέν κόμμα ένα τοις εκατό) ημερησίως από το μην καταβληθέν ποσό, αλλά όχι περισσότερο από 30% (τριάντα τοις εκατό) της χρηματικής υποχρέωσης. Σε περίπτωση αναγκαστικής είσπραξης των χρεών μέσω δικαστηρίου, ο Αγοραστής υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα της είσπραξης και τους τόκους καθυστερημένων πληρωμών καθώς και τα αντιστοιχα δικαστικα έξοδα. Οι απαιτήσεις εγγύησης, που ενδεχομένως θα τεθούν από τον Αγοραστή, δεν τον απαλλάσσουν από την υποχρέωση να εκτελέσει εντός της προθεσμίας τις συμβατικές/οφειλούμενες πληρωμές. Σε περίπτωση νομικής αμφισβήτησης η YOTIN έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον Αγοραστή για τα προδικαστικά έξοδα (έξοδα υπενθύμιση, κλπ.), καθώς και για τους τόκους καθυστερημένων πληρωμών. 

    7. Σε περίπτωση καθυστέρηση της πληρωμής Εάν ο Αγοραστής καθυστερήσει την πληρωμή ή μέρος της για περισσότερο από δύο εβδομάδες σχετικά με κάποιο προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης παράδοσης, η YOTIN έχει το δικαίωμα να θεωρεί ως άμεσα απαιτούμενο το ολόκληρο ποσό τιμολογίου. Όλο το μη καταβληθέν ποσό επίσης θα θεωρηθεί ως άμεσα απαιτούμενο, εάν έγινε έλεγχος σχετικά με την πτώχευση του αγοραστή ή εάν η πιστοληπτική ικανότητα ή η καλή φήμη του αγοραστή είναι μειωμένη κατά κάποιο τρόπο. Η YOTIN έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με τον αγοραστή από τη στιγμή που συμβαίνουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις των πληρωμών.

    8. Όροι αποστολής και παραλαβής των προϊόντων Ο αγοραστής ή ο αντιπρόσωπός του πρέπει να ελέγξει και να παραλάβει τα προϊόντα αμέσως μετά την λήψη τους στον τόπο παραλαβής. Εάν ο αγοραστής ρητά ή σιωπηρά αρνείται να εξετάσει τα εμπορεύματα κατά την παραλαβή, θεωρείται ότι τα εμπορεύματα έχουν δεόντως παραδοθεί και έχουν γίνει δεκτά, και ότι πληρούν τους συμφωνηθέντες όρους. Η παράδοση γίνεται αποκλειστικά με κίνδυνο του αγοραστή, ανεξαρτήτως των συμφωνηθέντων όρων παράδοσης. Όλες οι αποστολές υλοποιούνται κατά την καλύτερη κρίση του προμηθευτή για λογαριασμό του αγοραστή, καθώς σχετικά με τις αποφάσεις του προμηθευτή δεν μπορούν να προβληθούν απαιτήσεις.

   9. Παρακράτηση της κυριότητας

  9.1. Η YOTIN διατηρεί την κυριότητα όλων των παραδοθέντων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών, ακόμα και αν είναι εγκατεστημένα σε συσκευή, μέχρι να εξοφληθούν εξ ολοκλήρου από τον αγοραστή. Για λόγους συντομίας, τα προϊόντα αυτά στο παρόν έγγραφο θα ονομάζονται ρεζερβέ προϊόντα. Ο αγοραστής υποχρεούται να διατηρεί την αξία των ρεζερβέ προϊόντων και υποχρεούται να ειδοποιήσει την YOTIN αμέσως, εάν υπάρξουν απαιτήσεις από τρίτα πρόσωπα. Ο αγοραστής υποχρεούται να ειδοποιεί τους πελάτες του πως όλα τα προϊόντα παραδοθέντα από την YOTIN παραμένουν ιδιοκτησία της YOTIN και πως δεν μπορούν να μεταβιβάζουν την κυριότητα στους πελάτες τους πριν την εξ ολοκλήρου εξόφληση των ποσών οφειλόμενων προς την YOTIN.

  9.2. Σε περίπτωση μεταπώλησης, ο αγοραστής φέρνει ευθύνη μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των απαιτήσεων μας σχετικά με όλα τα παραδοθέντα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ακόμα και σε περίπτωση πυρκαγιάς, κλοπής ή άλλων ζημιών.

  9.3. Το δικαίωμα του αγοραστή να πωλεί τα ρεζερβέ προϊόντα παύει με τη παύση των πληρωμών προς την YOTIN ή έχει κινηθεί διαδικασία πτώχευσης κατά του αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή ο Αγοραστής υποχρεούται να επιστέψει αμέσως όλα τα ρεζερβέ προϊόντα ύστερα από αίτηση της YOTIN. Η αίτηση για την επιστροφή των προϊόντων δεν αποτελεί λύση της σύμβασης.

  9.4. Ενεχυριασμός ή μεταβίβαση των ρεζερβέ προϊόντων δεν επιτρέποντα. Ο Αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρεί τα παραδοθέντα προϊόντα ως ενέχυρο ή εγγύηση σχετικά με απαιτήσεις που θα προέκυπταν. Σε περίπτωση κατάσχεσης ή άλλου είδους επεμβάσεων από τρίτους, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως εγγράφως την YOTIN. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δικονομικής διαδικασίας που μπορεί να είναι επιτυχές, τα δικαστικά έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο αυτό βαρύνουν τον αγοραστή.

  9.5. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής η YOTIN έχει το δικαίωμα να πάρει τα μη πληρωμένα παραδοθέντα προϊόντα αμέσως. Σε περίπτωση πως ο κάτοχος δεν επιστρέψει τα προϊόντα η YOTIN έχει το δικαίωμα να καθορίσει την κυριότητα πάνω στα ίδια. Με την αποδοχή αυτών των Εμπορικών Όρων ο αγοραστής (παραλήπτης ) συμφωνεί η YOTIN να εκτελέσει τις ενέργειες που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο. Αυτές οι ενέργειες της YOTIN δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως αυθαιρεσία.

   10. Ευθύνη λόγω προϊόντων Οποιεσδήποτε απαιτήσεις για αποζημίωση κατά της YOTIN από τον αγοραστή ή από τρίτους αποκλείονται, εκτός αν το πρόσωπο που διεκδικεί, αποδείξει ότι η YOTIN έχει προκαλέσει σφάλμα εκ προθέσεως ή τουλάχιστον λόγω βαριάς αμέλειας. Στο βαθμό που ο αγοραστής μπορεί να αποδείξει τις ζημίες που παρουσιάστηκαν, οι αξιώσεις αποζημίωσης λόγω μη εκτέλεσης περιορίζονται σε όχι περισσότερο από 20% της αξίας αυτού του μέρους της παράδοσης των προϊόντων ή υπηρεσιών που επηρεάζονται άμεσα από το σφάλμα. Η YOTIN δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο εξοπλισμός του αγοραστή ή του πελάτη του έχει υποστεί ζημιά ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των προϊόντων ,που παραδοθηκαν σε καλή κατάσταση από την YOTIN.

   11. Εγγύηση

  11.1. Η YOTIN δίνει εγγύηση έναντι ελαττωμάτων στα προϊόντα, ως εξής: Η εγγύηση εκτελείται από την YOTIN με επισκευή των αγορασθέντων αγαθών ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων. Κατόπιν αιτήματος τα ελαττωματικά εξαρτήματα ή προϊόντα πρέπει να αποσταλούν στην YOTIN με εξοδα του αγοραστή. Αυτό ισχύει εξίσου για όλες τις υπηρεσίες που υπόκεινται στην εγγύηση. Η αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων με προϊόντα σε καλή κατάσταση του ιδίου τύπου εκτελείται κατά την κρίση της YOTIN. Για ζημιές οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε ακατάλληλη ή απρόσεκτη χρήση των προϊόντων ή σε φυσιολογική φθορά ή ελαττωματικά οικοδομικά έργα στο κτίριο στο οποίο είναι εγκατεστημένο το προϊόν ή αν το κτίριο ειναι ακατάλληλο, δεν ισχυει η εγγύηση. Αξιώσεις εγγύησης εξετάζονται μόνο αν υποβάλλονται γραπτώς αμέσως μετά την παρουσίαση της βλάβης. Προφορική ή τηλεφωνική επικοινωνία, κρίνεται ανεπαρκής. Οι προθεσμίες αρχίζουν από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση από την YOTIN. Η YOTIN δεν θα είναι υπεύθυνος για τις ζημίες από μηχανικές φθορές ή/και αλλαγές που προκαλούνται από επιρροές καιρού. Μικρές διαφοροποιήσεις στο χρώμα και/ή βλάβη στην επιφάνεια που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Εγγύηση για ζημίες που προκαλούνται από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή ακατάλληλη χρήση δεν προβλέπεται . Η εκμετάλλευση θεωρείται λάθος αν η εγκατάσταση και λειτουργία της συσκευής δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης εγκατάστασης και συντήρησης, που παρέχεται με τον εξοπλισμό, ή αν χρησιμοποιείται ακατάλληλο καύσιμο, αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε ένα περιβάλλον με υψηλή περιεκτικότητα σκόνης, ή αν χρησιμοποιείται νερό με ακαταλληλη χημική σύνθεση, ή αν η συσκευή δεν εγκαθίσταται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ή οι προπαρασκευαστικές εργασίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ή αν η θέση σε λειτουργία της συσκευής δεν πραγματοποιήθηκε από εξουσιοδοτημένο από την YOTIN προσωπικό, ή αν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό δεν δινεται το δικαιωμα να ελένξει τον εξοπλισμό επί τόπου, αμέσως μετά την εμφάνιση του ελαττώματος, καθώς και αν δεν υπάρχουν αποδείξεις, σχετικά με την σωστή θέση σε λειτουργία και την ετήσια προφύλαξη από εξουσιοδοτημένη εταιρεία συντήρησης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η YOTIN δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε έξοδα της αντιμετώπισης των ζημιών. Εγγυήσεις που εκδίδονται από την YOTIN ισχύουν μόνο για τα νομικά πρόσωπα. Ο τελικός χρήστης πρέπει να είναι σαφώς ειδοποιημένος σχετικά με οποιαδήποτε μεταβίβαση δικαιωμάτων εγγύησης. Εκτέλεση της επισκευής ή αντικατάστασης δεν οδηγεί σε παράταση της συνολικής περιόδου της εγγύησης. Η απαίτηση εγγύησης δεν οδηγεί σε αναβολή της ημερομηνίας λήξης των πληρωμών που οφείλονται από τον πελάτη. Η YOTIN παρέχει υπηρεσίες εγγύησης μόνο αν όλες οι υποχρεώσεις σχετικά με την παράδοση του προϊόντος καταβλήθηκαν. Η εγγύηση δεν ισχύει όταν τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό ή τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα ή περιγραφές που παρέχονται από τον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή η YOTIN εξασφαλιζει μόνο την ποιοτική παραγωγή και την ποιότητα του υλικού. Σε περίπτωση πως ο αγοραστής παραβιάσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται στους παρόντες γενικούς- εμπορικούς όρους παράδοσης, ο ίδιος υποχρεούται να αποζημιώσει την YOTIN έναντι όλων των απαιτήσεων από τρίτους, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παραβίασης κάποιου όρου. Ο Αγοραστής παραιτείται ρητά για τον εαυτό του και τους διαδόχους του από διεκδικησεις αποζημειωσεων, σχετικά με άμεσες ή έμμεσες ζημιές ή επακόλουθη ζημία και απώλεια εισοδήματος, την στιγμή της αγοράς ή ελαττωματος του αγορασθέντος προϊόντος και σε περίπτωση βαριάς αμέλειας Ζημιές οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε ακατάλληλη ή απρόσεκτη χρήση των προϊόντων ή σε φυσιολογική φθορά ή ελαττωματικά οικοδομικά έργα στο κτίριο ,στο οποίο είναι εγκατεστημένο το προϊόν ή αν το κτίριο ειναι ακατάλληλο, δεν καλυπτοντα απο την εγγύηση. Αξιώσεις εγγύησης εξετάζονται μόνο αν υποβάλλονται γραπτώς αμέσως μετά την παρουσίαση της βλάβης. Προφορική ή τηλεφωνική επικοινωνία, κρίνεται ανεπαρκής

    12. Απόρριψη της σύμβασης αγοράς Σε περίπτωση απόρριψης της σύμβασης αγοράς ο αγοραστής υποχρεούται να πληρώσει υπερημερία ύψους 20% από την αξία της παραγγελίας. Με την καταβολή της υπερημερίας δεν καλύπτονται οι περαιτέρω αξιώσεις που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια της απόρριψης.

   13. Τόπος εκτέλεσης

  13.1. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών για τα δύο μέρη είναι η πόλη Kyustendil, Βουλγαρίας, 28 Petar Beron Str, εδρα της "ALEXANDER YOTIN - YOTIN" LTD. Σε περίπτωση που προκύπτουν διαφορές σχετικά με το περιεχόμενο και την ερμηνεία της σύμβασης ,έχει συμφωνηθεί, πως αναγνωρίζεται η δικαιοδοσία του αρμόδιου δικαστηρίου του Kyustendil της Βουλγαρίας.

  13.2. Η βουλγαρική νομοθεσία και το βουλγαρικό κείμενο του παρόντος εγγράφου υπερισχύουν για όλες τις συμβατικές συναλλαγές. Όλοι οι όροι που ορίζονται στο παρόν έγγραφο ισχύουν για τους εργαζομένους μας, τους προμηθευτές μας και τους διανομείς μας.

 

Ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης: 14.05.2015

WebShop System